About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts of the system and expound.

Contact Info

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope United States

+0989 7876 9865 9

info@example.com

De kwaliteitsparagraaf vindt u verderop op deze pagina.

Voordelen voor verzekeraars

Psyzorg Hoflanden is dé coöperatie van vrijgevestigde BIG-geregistreerde GZ-psychologen en specialisten in de regio’s Haaglanden, Delfland, Westland, Oostland, Nieuwe Waterweg Noord en Rotterdam. Psyzorg Hoflanden wil de natuurlijke partner zijn voor een kwalitatief hoogwaardige en kosteneffectieve GGZ op lokaal niveau. De coöperatie zoekt actief de samenwerking met de huisarts en POH GGZ als poortwachter van de GGZ en overige ketenpartners. Psyzorg Hoflanden is gesprekspartner voor een toenemend aantal verwijzers en andere partijen in de regio.

De voordelen in vogelvlucht

• Een toegankelijke gesprekspartner namens de vrijgevestigde praktijken in de regio;
•    Onderlinge samenwerking en vervanging is voor de aangesloten praktijken binnen de Coöperatie Psyzorg Hoflanden geborgd;
•    Psyzorg Hoflanden participeert in het landelijk overleg van Psyzorg coöperaties, met het oog op afstemming en aansluiting;
•    Structurele samenwerking met de verschillende partijen in de zorgketen;
•    Multidisciplinaire samenwerking;
•    Stimuleren van het gebruik van zorgmail en e-health;
•    Aangesloten praktijken voldoen aan hoge kwaliteitscriteria en zijn hierop getoetst;
•    Leden van Psyzorg Hoflanden zijn BIG geregistreerd. Onze leden zijn tevens ingeschreven bij een van de landelijke beroepsorganisaties, zoals de LVVP, het NIP of de NVGZP. Ook dit staat garant voor kwaliteit. Meer kwalificaties mogen, minder niet. Door intercollegiale toetsing, na- en bijscholing wordt de kwaliteit van de aangesloten leden verder geborgd;
•    Indien een lid vanwege disciplinaire maatregelen uit de LVVP, het NIP of de NVGZP wordt gezet, resp. uit het BIG-register wordt geschrapt, eindigt het lidmaatschap van de coöperatie met onmiddellijke ingang.

Graag wisselen met u verder van gedachten over contractafspraken namens en voor onze achterban en lichten we de ontwikkelingen en initiatieven binnen de regio nader toe (zie “contact” voor bestuur en mailadressen)

Kwaliteitsparagraaf

Psyzorg Hoflanden streeft naar kwalitatief verantwoorde, effectieve en doelmatige zorg die voor alle verzekerden toegankelijk en beschikbaar is. Psyzorg Hoflanden wil de natuurlijke partner zijn voor een kwalitatief hoogwaardige en kosteneffectieve GGZ op lokaal niveau. De coöperatie zoekt actief de samenwerking met de huisarts en POH GGZ als poortwachter van de GGZ en met de overige ketenpartners. Psyzorg Hoflanden is gesprekspartner voor een toenemend aantal verwijzers en andere partijen in de regio.

Kwaliteit staat centraal in beleid

De beleidsvoornemens van de coöperatie, gestart in juni 2014, zijn verwoord in de opvolgende meerjarenplannen. Kwaliteit is in deze beleidsplannen een centraal onderwerp. In de afgelopen jaren zijn de nodige stappen gezet. Een groot aantal activiteiten is ondernomen. Het beleid zoals door de coöperatie gevoerd wordt regelmatig met de leden afgestemd.

De speerpunten in dit beleid zijn:
• Continue kwaliteit zorgverlening (o.m. benchmarking)
• Uitbouw consultatie en supervisie POH
• Product chronisch (psychiatrisch)
• eHealth
• GGZ in de wijk
• Versterken samenwerking in de keten (Kind&Jeugd, psychiaters)
• Opleidingen

Samenwerkingsafspraken ketenpartners

Psyzorg Hoflanden heeft met diverse ketenpartners in de GGZ, betrokken bij de zorgverlening in de regio Haaglanden, Delfland, Westland, Oostland, Nieuwe Waterweg Noord en Rotterdam-Rijnmond, afspraken gemaakt met betrekking tot het bevorderen van een goed functionerende keten in de zorg voor mensen met psychische problemen. Deze afspraken omvatten, onder meer, het organiseren van voorlichting en scholing, het aanbieden van consultatie, de organisatie van casuïstiekbesprekingen en samenwerking bij de implementatie van een verwijsmodel. Samen met de ketenpartners zetten de leden van Psyzorg Hoflanden zich in voor een zorgverlening waarin de cliënt centraal staat en die toegankelijk en resultaatgericht is. Psyzorg Hoflanden heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met, onder meer, de volgende ketenpartners:
• LHV Huisartsenkring Westland/Schieland/Delfland
• SHG (Stichting Haagse Gezondheidscentra)
• ZEL (Zorgorganisatie Eerste Lijn)
• SHOP (Stichting Huisartsen Ondersteuning Praktijkorganisatie)
• GGZ Delfland
• IZER (huisartsenorganisatie IZER IntegraleZorggroep Eerstelijn Rijnmond)
• ZON (huisartsenorganisatie Zorg Op Noord Eerstelijnszorg en -ondersteuning)

Kwaliteitsafspraken met ketenpartners zoals opgenomen in samenwerkingsovereenkomsten

Voor de contractering zijn onderstaande overeenkomsten van belang, waarin samenwerking en kwaliteitsafspraken met de ketenpartners centraal staan.
• Overeenkomst Psyzorg Hoflanden /ZEL /GGZ Delfland d.d. 30 juli 2014 (onder meer gezamenlijke intervisie, gratis consultatie psychiater, voorlichting, scholing en verdere ontwikkeling ketenzorg)
• Overeenkomst Psyzorg Hoflanden /SHOP (Stichting Huisartsen Ondersteuning Praktijkorganisatie, als projectorganisatie van de Huisartsen Kring Haaglanden) d.d. 31 augustus 2015 (onder meer inzake samenwerking m.b.t. goed functionerende ketenzorg, samenwerking bij verdere implementatie verwijsmodel, consultatie, casuïstiekbespreking, voorlichting en scholing)
• Overeenkomst Psyzorg Hoflanden /SHG d.d. 16 juli 2015 (inzake onder meer casuïstiekbespreking, consultatie, voorlichting, scholing)
• Overeenkomst Psyzorg Hoflanden /ZEL /LHV Huisartsenkring Westland/Schieland/Delfland d.d. 13 oktober 2014 (onder meer inzake samenwerking m.b.t. goed functionerende ketenzorg, casuïstieksamenwerking bij verdere implementatie verwijsmodel, consultatie, casuïstiekbespreking, voorlichting en scholing)

Interregionale samenwerking

Psyzorg Hoflanden is voorstander van een pragmatische samenwerking en kennisuitwisseling met aangrenzende zustercoöperaties. Samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten met Aleanza GGZ Coöperatie Rijnmond, Psyzorg Haarlemmermeer-Kennemerland en PsyAlite (Leiden e.o.). Speerpunten binnen deze samenwerking zijn kwaliteit en scholing.

Afspraken intervisie en benchmarking

Binnen Psyzorg Hoflanden zijn afspraken gemaakt over het binnen de intervisiegroepen (op vrijwillige basis) bespreken van spiegelinformatie zodra deze door de SBG beschikbaar wordt gesteld. De leden toonden zich hier unaniem een warm voorstander van. De afspraken worden per intervisiegroep gemaakt en zijn vastgelegd in een modeldocument. De afspraken behelzen:
• N.a.v. casussen worden diagnosestelling, behandeling, eventuele doorverwijzing en rapportage besproken.
• Regelmatig wordt stilgestaan bij de praktijkvoering en wet- en regelgeving.
• Er is aandacht voor de sociale kaart, voor ketenzorg en samenwerking.
• Zodra er vanuit de SBG spiegelinformatie beschikbaar is, zal deze besproken worden.

Kwaliteit aangesloten praktijken

Uit hoofde van hun lidmaatschap van Psyzorg Hoflanden zijn de leden van de coöperatie gecommitteerd aan door de coöperatie met ketenpartners gemaakte kwaliteitsafspraken.
De leden hebben bij toetreding verklaard:
• volledig te voldoen aan de wettelijke en overige eisen die aan het voeren van een praktijk voor GBGGZ worden gesteld;
• in dat kader te zijn aangesloten bij een intervisiegroep, dan wel de intentie daartoe te hebben;
• aantoonbaar deel te nemen aan nascholing;
• te voldoen aan de kwaliteitseisen die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de beroepsvereniging waarbij hij/zij is aangesloten;
• de beroepscode van de beroepsvereniging waarbij hij/zij is aangesloten in acht te nemen.

Dit betekent dat onze leden als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit handelen volgens de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden (evidence based).

Psyzorg Hoflanden: Kwaliteit Verzekerd!